Monday, May 11, 2009

Mother's Day 10052009 @ Dunman Sec

me n shun zhi she acts as my ah yi in the show

me n lilianme n yuhua

these acting as lilian n my kids in the showlolz tis is san duo hua's (shi qian, shi ping n xin yu)mummy she will oso ke chuan in our show


ai zhu, jia mei mummy n susan mummy
ah hoon helping shi qian to wear the costumenew comer shun zhi n uncle xie