Saturday, June 13, 2009

12062009 於Bradell Heights CC 望圓湯公演

Presentation of 傳承有功獎狀
Uncle Seah


Jia Mei Mummy
Susan Mummy
Yihua
ZiQin NaiMa
Lilian

AiZhu

Lisi
Me
Shun Zhi
Xuan Xuan

Jiali
Li Zhong (new Comer)

Simin
Wei Wei
Jian Peng
Baby
Si Ping
Si Qian